fbpx

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
 2. Celem wprowadzenia niniejszej polityki jest przedstawienie informacji o tym, kto będzie przetwarzać dane osobowe, w jaki sposób będzie to robić oraz jak będzie z nich korzystać.
 3. Niniejsza Polityka wskazuje także na prawa osób, których dotyczą przetwarzane daneosobowe.
 4. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek zawarty w §3 niniejszej Polityki Prywatnościoraz słowniczek zawarty w art. 4 RODO.

§2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych jest PB Center Monika Kuczyńska-Jurga z siedzibą w 61-608 Poznań, ul.Błażeja 30D, NIP 8991074126, REGON 932804599, e-mail: biuro@merc-med.pl, info@vertale.pl, tel. +48 797606308; 797606309
 2. Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora danych osobowych

§3 Definicje

 1. Usługodawca – Administrator Danych Osobowych wskazany w §2 pkt. 1
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.merc-med.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

§4 Przetwarzane dane osobowe i sposób ich pozyskiwania

 1. Dane osobowe jakie będą przetwarzane przez Administratora to: a) dane identyfikacyjne ,
  b) adres email, nr telefonu,
  c) imię i nazwisko,d) dane dotyczące spraw sądowych i finansowyche) dane wrażliwe, obejmujące dane biometryczne, genetyczne i dotyczące stanu zdrowia
 2. Dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, są przetwarzane wyłącznie w niezbędnymzakresie, koniecznym do prawidłowego wypełnienia celów ich przetwarzania.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a)  udzielania świadczeń Użytkownikom, na podstawie zawartej umowy,
  b)  wykonania umów zawartych z użytkownikami,
  c)  realizacji zobowiązań podatkowych lub rachunkowych, wystawiania i przechowywaniefaktur oraz dokumentów księgowych oraz powiązanych z tym obowiązków księgowych ipodatkowych,
  d)  prowadzenia przez Usługodawcę działań marketingowych, poprzez przesyłanie na Państwaadres email informacji o ofertach i promocjach towarów Administratora, bezpośredni kontakt telefoniczny w celu przedstawienia ofert i promocji,
  e) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Usługodawcy, związanych z zawartą umową, w tym sprzedaż wierzytelności na rzecz innego podmiotu,
 1. Dane osobowe pozyskiwane są na skutek dobrowolnego podania ich przez Użytkowników w formularzach kontaktowych zawartych na następujących platformach:
  a) Facebook: www.facebook.com/mercmed/,
  b) Instagram: www.instagram.com/merc_med/wc) Serwis;
  a także na drodze kontaktu za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych (rozmowa, mms, sms, e-mail) lub kontaktu bezpośredniego.

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest jednak niezbędne dla uzyskania usług świadczonych przez Usługodawcęoraz zawarcia umowy z Usługodawcą.

§5 Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celów ich przetwarzania, wskazanych w § 4 ust. 3 niniejszej Polityki.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy/usługi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a)  posprzedażowej obsługi klientów (np. reklamacji),
  b)  zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących PB Center Monika Kuczyńska-Jurga związanych z zawartą umową, w tym sprzedaży wierzytelności na rzecz innegopodmiotu,
  c)  wypełnienia obowiązku prawnego,
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przechowywane będą do czasu jej odwołania.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

§6 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu
  a)  niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązaniaoraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  b)  niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów),a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  c)  zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się on na newsletter.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Administratora podlegają procesowi profilowania, w celu doboru reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu lub doboru oferowanych Ci produktów do tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować.
 3. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 1. Profilowanie danych odbywa się w celu zapewnienia lepszej jakości usług oraz podejmowaniadecyzji w zakresie zawierania umów.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz zgłosićreklamację za pośrednictwem któregokolwiek sposobu komunikacji. W takim przypadku prosimy o podanie informacji, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.

§7 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, dokładając szczególnej staranności w celu ochrony interesów użytkowników, których dane dotyczą. W tym celu podjęte zostały działania zabezpieczające zarówno serwis – jak i nośniki danych m.in. komputery.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  a)  podmiotom wspierających wykonanie umowy (operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, firmywindykacyjne,
  b)  podmiotom dostarczające oprogramowanie informatyczne, w zakresie wykorzystywaniaoprogramowania),
  c)  podmiotom nabywającym wierzytelności,
  d)  podmiotom świadczącym dla nas usługi (księgowe, prawne, doradcze, audytorskie,konsultacyjne)
  e)  lekarzom wykonującym zabiegi.
 3. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§8 Zabezpieczanie danych osobowych

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia dzięki czemu maksymalnie zmniejszyłryzyko niepowołanego dostępu co minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje i którzy gwarantują stosowanie polityki prywatności zgodnej z RODO:
 4. Administrator oświadcza, że dane osobowe pozyskane od Użytkownika nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Archiwizacja danych osobowych Użytkownika zgodna jest z zasadami określonymi w przepisach prawach.

§9 Prawa osób, których dane dotyczą

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a)  dostępu do swoich danych,
b)  sprostowania danych (jeśli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
c)  usunięcia danych, z ograniczeniem dokumentacji przetwarzanej zgodnie z prawem;
d)  ograniczenia przetwarzania danych;
e)  przenoszenia danych;
f)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g)  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wcześniejwyrażona.
h)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważają Państwo, iżprzetwarzanie lub przechowywanie danych przez PB Center Monika Kuczyńska-Jurganarusza przepisy RODO.

 1. Realizacja powyższych uprawnień może nastąpić poprzez przekazanie odpowiedniego żądaniado Usługodawcy, za pośrednictwem któregokolwiek ze środków komunikacji.
 2. Mamy obowiązek rozpoznania zgłoszonych do nas żądań niezwłocznie, nie później jednak, niżw terminie jednego miesiąca od ich otrzymania. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozpoznanie żądania może potrwać dłużej. W takim przypadku poinformujemy o przyczynieprzedłużenia terminu oraz o przewidywanym czasie rozpoznania żądania.
 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, będziemy zwracać się o podanie informacjipotwierdzających tożsamość osoby składającej żądanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do nas żądania, będziemy kierować odpowiedzi za pośrednictwemtakiego środka komunikacji, jakim zostało skierowane żądanie, chyba, że w żądaniu wskazano inny sposób komunikacji.

§10 Pliki Cookies

 1. Nasza strona internetowa (Serwis) używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, na którym wyświetlono stronę internetowa Serwisu (np. na dysku twardym laptopa lub w telefonie).
 2. Wykorzystywanie plików cookies odbywa się w celu: a) umożliwienia prawidłowego działania Strony,b) dostosowania prezentowanych treści na Stronie do preferencji Użytkownika, c) analiz statystycznych,
  d) reklamowym,
  e) funkcjonalnym.
 1. Dzięki plikom cookies możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
 2. Domyślnie przeglądarki internetowe akceptują pliki cookies. W każdym czasie możeciePaństwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki, zakazując pobierania plików cookies. W takim przypadku, informacje pozyskiwane w oparciu o te pliki nie będą pozyskiwane.
Send message via your Messenger App